top of page

Lehdistötiedote hankkeelle "Perinnerakentamiskeskus Kuggom"

Tausta

Idea perinnerakentamiskeskuksen luomisesta kehittyi kun selvisi että Kuggomskolan lakkautetaan. Kuggomskolanissa oltiin jo runsaan vuosikymmenen ajan suuniteltu perinnerakentamisen ja perinnekorjausrakentmisen liittämistä kurssi- ja opetustarjontaan. Suuri osa Kuggomskolanin tarjoamista kurseissta ja koulutuksista littyivät jo tavalla ta toisella rakennusperinteen vaalimiseen.

Hanketta voidaan myös katsoa jatkeena kehittämisyhdistys SILMU ry:n hankkeelle ”Rakennusperinteen vaaliminen – byggnadsvård” joka vietiin läpi kaudella 2012-2014. Hankkeen aikana todettiiin että tarve rakennusperintöön liittyvän osaamisen talteenotto ja jakaminen eteenpäin on suuri.

Syksyllä 2013 aloitettiin keskustelut rakennusperinteen vaalimiseen liityvän toiminnan liittämistä Kuggomskolanin tulevaan toimintaan.

Svenska Kulturfonden myönsi keväällä 2014 apurahan Niklas Grönroosille, Itäuusmaalaisen perinnerakentamiskeskuksen alustavien suunnitelmien kehittämiseksi.

Kamratförbundet för Kuggomskolan rf, joka päätti toimia juridisena osapuolena uuden toiminnan kehittämisessä päätti syksyllä 2014 hakea rahoitusta kolmevuotiselle hankkeelle rakennusperinteen vaalimisen toiminnan kehittämiseksi Perinnekeskus Kuggomissa.

Hanke ja toiminna kehitys

Perinnerakennuskeskus Kuggom hanke käynnistyi 16.11.2015 palkkaamalla hankevetäjä. Projektipäälliköksi valittiin Niklas Grönroos. Hankkeelle palkattiin assistentti, Barbro Bergman-Robertz, joka työskentelee 30 % palkkauksella hankkeelle.

Hankkeen toimipiste sijaitsee Perinnekeskus Kuggomissa. Tiloissa sijaitsee hankkeen toimisto ja tilat ovat erittäin sopivat luentojen ja seminaarien pitämiseksi ja keskuksen verstastiloissa on mahdollisuus pitää käytännön kursseija. Tarpeen vaatiessa keskus tarjoaa myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet.

Rahoitus

Kamratfördbundet för Kuggomskolan rf on hakenut toiminnan suunnittelulle ja kehitykselle rakennusperinteen valimiseen liittyvälle toiminnalle kolmevuotista Leader-rahoitusta Kehitysyhdistys SILMU ry:ltä. Hanketta on puollettu SILMUn toimesta syyskuussa 2015 70 % rahoitusosuudella 15 kuukaudelle, jonka jälkeen hankkeen jatkorahoitustarve arvioidaan rahoitusmahdollisuuksien mukaan. Tällä hetkellä yhdistys odottaa hakepäätöstä ELY-keskuksesta.

Tukiosuus yhteensä n. 59.000 €

Josta

EU n. 25.000 €

Valtio n. 22.000 €

Kunnat n. 12.000 €

Yhdistys on saanut hankkeen omarahoitusosuuden 30 % kokonaisuudessaan Svenska Kulturfondenista. Rahoitusosuus on yhteensä n. 25.000 €.

Tavoitteet ja sisältö

Vapaa käännös hankesuunitelman otteesta:

”Tavoitteena on kehittää kestävän konspetin perinnerakentamiskeskuksen ylläpitämiseen Itä-Uudellamaalla. Keskus mahdollistaa tiedon jakamisen, kurssitoiminnan, retkeilyn, matkustamisen ja kansainvälisen yhteistyön rakennusperinteen vaalimisen puitteissa. Pitkällä tähtäimellä keskus toivoo myös perinnerakennuskorjauksen ja perinnemaisemoinnin ammattikoulutusta.

Hanke tavoittelee toimintamallia joka mahdollistaa perinnerakennuskorjausharrastajille sekä perusosaamisen oppimista että osaamisen laajentamista. Keskusksen tulee myös tukea alueellisen rakennusperinnön säilyttämistä tuleville sukupolville.

Hanke tavoittelee toimintamallia joka myös luo pohjan ammatillisille opetus-, jatko-opetus-, tutkimus- ja dokumentointimalleille rakennusperinteen vaalimisen ammattikunnalle.

Perinnerakennuskeskuksen tulee olla aktiivinen yhteiskuntakeskustelussa joka koskee rakennustekniikkaa, määräyksiä ja lainsäädäntöä”

Näillä tavoitteilla hanke pyrkii jakaamaan perinteisen rakennusosaamisen ja nostamaan perinnerakennus- ja perinnekorjausalan imagoa osana rakennusalaa ja varteenotettavana osallistujana yhteiskuntakeskusteluun rakennusteknisissa kysymyksissä.

Yhteistyökumppanit ja kohderyhmät

Yhteistyö on keskeisessä roolissa hankkeessa. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat henkilöt tai yhteisöt jotka omistavat tai hoitavat vanhoja rakennuksia ja kuttuuriympäristöjä, mutta myös niiden kesken joilla on asiantuntemusta aiheesta. Nämä ovat esim. museot, uskonnolliset yhteisöt, viranomaiset, yliopistot, kotiseutu- ja kulttuuriyhdistykset.

Hankkeella on kaksi pääkohderyhmää – harrastajat ja ammattikunta.

Harrastajat koostuvat lähinnä yksiyishekliöistä ja yhteisöistä jotka syystä tai toisesta omistavat tai aikovat hankkia vanhan rakennukset tai muuten vain ovat kiinnostuneita aiheesta.

Ammattikunta koostuu lähinnä mm. Timpureista, puusepistä ja maalareista jotka haluavat erikoistua perinteisiin rakennus- ja korjaustekniikoihin.


bottom of page